...
Doksy

sobota 17. srpen 2019 23:51:02
Vzduch: 18 °C
Voda: 20,4 °C